News
Local

Supporting the Well-being of Ukrainian Refugees in Hungary

(Будь ласка, знайдіть українську версію нижче англійської)

Are you or someone you know a Ukrainian refugee seeking a safe space to address mental health challenges and foster emotional well-being? Look no further! IOM Hungary is here to extend a helping hand and provide essential mental health services tailored specifically for Ukrainian refugees.

Embracing Mental Health, Embracing Hope

At IOM Hungary's office in Budapest, we believe that mental health is just as important as physical health. The journey of a refugee can be arduous, and it's vital to address the emotional toll it may take. Our compassionate team of mental health professionals is dedicated to supporting Ukrainian refugees, offering both group and individual therapy sessions.

Group Therapy Sessions

Our group therapy sessions provide a nurturing environment where refugees can share experiences, feelings, and challenges. By connecting with others who have walked similar paths, participants find solace in knowing they are not alone. Sharing thoughts and emotions within a supportive group fosters resilience and creates a sense of community that can significantly contribute to healing.

Individual Therapy Sessions

We understand that everyone's journey is unique, which is why our individual therapy sessions offer personalized support. Our skilled therapists work closely with each refugee to address specific concerns and develop coping strategies to navigate the complexities of life as a displaced individual. Rest assured, confidentiality and empathy are at the core of our approach.

Why Choose IOM Hungary's Mental Health Services? 

- Safe and Confidential Space: Our office provides a safe haven for open discussions and healing, ensuring your privacy and confidentiality are respected.

- Multilingual Support: Our diverse team of mental health professionals speaks various languages, including Ukrainian, to create a comfortable and welcoming atmosphere.

- Culturally Sensitive Approach: We acknowledge the cultural uniqueness of each individual and incorporate this understanding into our therapeutic techniques.

- Holistic Well-being: Our focus is not only on mental health but also on promoting overall wellbeing, empowering refugees to lead fulfilling lives.

Contact Us Today 

Taking care of your mental health is an essential step in rebuilding your life after displacement. To schedule an appointment or learn more about our mental health services for Ukrainian refugees, please contact us at:

📧 Email: info@iom.hu
☎️ Phone: +36 1 472 2500

 Let Us Walk this Journey Together
----------------

Ви або хтось із ваших знайомих шукає безпечний простір для підтримки психічного здоров'я та емоційного благополуччя? Маємо для вас чудову новину! Представництво МОМ в Угорщині готове допомоги та надати необхідні послуги з підтримки ментального здоров'я, розроблені спеціально для українських біженців.

Підтримуємо психічне здоров'я, підтримуємо надію 
Ми в Представництві МОМ в Угорщині вважаємо, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Шлях біженців може бути важким, і надзвичайно важливо впоратися з емоційними труднощами. Наша досвідчена команда професіоналів у сфері ментального здоров'я надає підтримку українським біженцям, пропонуючи як групові, так і індивідуальні сеанси.

Сеанси групової терапії 
Наші сеанси групової терапії створюють сприятливе середовище, де учасники можуть ділитися досвідом, почуттями та труднощами. Спілкуючись з іншими людьми, які пройшли подібний шлях, учасники знаходять розраду в усвідомленні того, що вони не самі. Обмін думками та емоціями в підтримуючій групі підвищує стійкість і створює відчуття спільноти, що може суттєво допомогти в одужанні.

Індивідуальні терапевтичні сеанси 
Ми розуміємо, що кожен шлях є унікальним, саме тому наші індивідуальні терапевтичні сеанси пропонують персоналізовану підтримку. Наші кваліфіковані психологи тісно співпрацюють з кожною особою, щоб вирішити конкретні проблеми та розробити стратегії подолання складнощів життя осіб, які вимушені були покинути свою країну. Будьте впевнені, конфіденційність та емпатія лежать в основі нашого підходу.

Чому варто скористатися послугами із психічного здоров'я Представництва МОМ в Угорщині?

- Безпечний та конфіденційний простір: Наш офіс забезпечує безпечний осередок для відкритих дискусій та зцілення, гарантуючи повагу до вашого приватного життя та конфіденційності.

- Багатомовна підтримка: Наша різноманітна команда професіоналів у сфері психічного здоров'я розмовляє різними мовами, включаючи українську, щоб створити комфортну та дружню атмосферу.

- Культурно-чутливий підхід: Ми визнаємо культурну унікальність кожної людини та включаємо це розуміння в наші терапевтичні методи.

- Цілісне благополуччя: Ми зосереджені не тільки на психічному здоров'ї, але й на сприянні загальному благополуччю, надаючи можливість біженцям жити повноцінним життям.

Зверніться до нас вже сьогодні 
Турбота про своє ментальне здоров'я є важливим кроком у налагодженні вашого життя після вимушеного переміщення. Щоб записатися на зустріч або дізнатися більше про наші послуги із психічного здоров'я для українських біженців, будь ласка, зверніться до нас:  
📧 Електронна пошта: info@iom.hu
☎️ Телефон: +36 30 8608 103

Пройдімо цей шлях разом

SDG 3 - Good Health and Well Being